Tag: Neo Humanist

Neo Humanist

นีโอ-ฮิวแมนนิสต์ รูปแบบการเรียนรู้จากโรงเรียนทางเลือกนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ รูปแบบการเรียนรู้จากโรงเรียนทางเลือก

รูปแบบการศึกษาในวันนี้ที่โลกเปลี่ยนแปลงไป เรากลับพบว่าสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้และร่ำเรียนมาและรูปแบบการศึกษาไทยอาจจะไม่ใช่บทสรุปที่เหมาะสมกับเด็กทุกคนเสมอไปเพราะเหตุผลหลักข้อแรกที่เราต้องยอมรับความจริงที่ว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้เหมือนกันทุกคนแต่ระบบการศึกษาที่ถูกวางไว้ในแบบแผนเดียวกันกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำมาตอบโจทย์ให้ใช้ได้กับมนุษย์ทุกคนดังนั้นการศึกษาไทยจึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตอบสนองให้เด็ก คนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างดีและมีความสุขด้วยเหตุผลหลักข้อนี้ทำให้เกิดโรงเรียนทางเลือกซึ่งเป็นโรงเรียนที่นำแนวคิดและทฤษฎีที่แตกต่างจากการเรียนในระบบปกติมาใช้จัดการศึกษาและช่วยเพิ่มความหลากหลายในรูปแบบการศึกษามากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่าการศึกษาในรูปแบบใหม่หรือโรงเรียนทางเลือกนั้นค่อนข้างที่จะตอบโจทย์และเหมาะสมกับเด็กทุกคน ทำความรู้จักกับ นีโอ-ฮิวแมนนิส  หากบอกว่านี่คือโรงเรียนทางเลือกเชื่อว่าทุกคนต้องร้องอ๋อเพราะมีสื่อแนวทางในการพัฒนาตนไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจโดยการใช้วิธีการผลักดันแนวความคิดทางบวกซึ่งมีแนวความคิดมาจากโยคีชาวอินเดีย ที่ได้มีการนำศาสตร์ทางตะวันออกผสมผสานกับศาสตร์ทางตะวันตกเพื่อจัดการและออกแบบการเรียนรู้ให้เป็นรูปแบบการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ซึ่งการพัฒนาเด็กนักเรียนตามหลักนีโอ-ฮิวแมนนิส เป็นหลักการในการช่วยพัฒนาทักษะทุกๆด้านดังนี้ การพัฒนาด้าน physical literacy หมายถึงการมีร่างกายแข็งแรงได้สัดส่วนและมีความสวยงาม การพัฒนาทางด้าน mentally Strong เน้นความแข็งแรงทางจิตใจ ซึ่งจำเป็นมากในยุคนี้ วิธีการฝึกให้มีจิตใจมั่นคงเปิดกว้างและมีความเฉลียวฉลาด การพัฒนาทางด้าน ...