Six Thinking Hats

การศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องหมวก 6 ใบ การพํฒนาที่ควรเอามาใช้การศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องหมวก 6 ใบ การพํฒนาที่ควรเอามาใช้

ความคิดที่เกิดเป็นทัศนคติ ย่อมเกิดจากสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ในชีวิตที่เราพบเจอมาและความคิดต่างๆเหล่านี้ก็มีผลในด้านการพัฒนาตัวเองรวมไปถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอีกทั้งยังมีผลต่อการคิดวิเคราะห์และการสรุปใจความได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กวัยเรียนการพัฒนาความคิดและทักษะทางด้านการคิดนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีหมวก 6 ใบซึ่งมีผลทำให้มนุษย์มีการคิดอย่างมีประสิทธิภาพมีความสร้างสรรค์และรอบด้านมากยิ่งขึ้นดังนั้นวันนี้เรามา ทำความรู้จักกับทฤษฎีหมวก 6 ใบ นี้กัน หมวกสีขาว   หมายถึงข้อเท็จจริงที่มีความเป็นกลางต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลงานวิจัยหรือตัวเลขต่างๆเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นการคิดโดยใช้หมวกสีขาวจะต้องอาศัยข้อมูลเท็จจริงโดยปราศจากความรู้สึกและทัศนคติส่วนตัวรวมไปถึงความคิดเห็นต่างๆของผู้ร่วมประชุมหรือผู้ร่วมในทีมนั้น หมวกสีแดง   หมายถึง ความรุนแรง เน้นไปที่การแสดงออกตามอารมณ์รวมไปถึงสัญชาตญาณและความรู้สึกอีกทั้งยังมีลางสังหรณ์เป็นองค์ประกอบดังนั้นการคิดโดยการใช้หมวกสีแดงจึงเป็นการคิดโดยการใช้ความรู้สึกส่วนตัวรวมกับเรื่องดังกล่าวทั้งทัศนคติความชอบและความไม่ชอบต่อเรื่องนั้นโดยที่ไม่ต้องมีการคำนึงถึงเหตุผลใดๆทั้งสิ้น หมวกสีดำ   เป็นความคิดเชิงลบหมายถึงการบอกปฏิเสธและบอกถึงสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ควรปฏิบัติตนไปถึงจุดด้อยอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้น ดังนั้นการคิดโดยการสวมหมวกสีดำจึงทำหน้าที่เป็นเหมือนฝ่ายค้านที่จะคอยโต้แย้งว่าสิ่งใดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงสิ่งใดไม่ใช่เพื่อช่วยให้การทำงานหรือการเรียนและการปฏิบัติงานต่างๆนั้นไม่เกิดความสูญเปล่าหรือสูญเสียโดยไม่จำเป็น หมวกสีเหลือง   ...