การเรียนหลักสูตร EP และ MEP พ่อแม่ยุคใหม่ต้องรู้

การเรียนหลักสูตร EP และ MEP พ่อแม่ยุคใหม่ต้องรู้

การเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบการศึกษาและในปัจจุบันนี้การศึกษาไทยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญ กับการเรียนภาษามากยิ่งขึ้นดังที่เราจะเห็นว่าหลายโรงเรียนมีการปรับหลักสูตร ให้เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ มากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เพราะในส่วนของกระบวนการทำงานในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงการติดต่อธุรกิจและการงานทุกแขนงจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาที่ 2 เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติซึ่งเรามีการเปิดการค้าระบบเสรีมากยิ่งขึ้น นักลงทุนชาวต่างชาติจึงผูกพันมากขึ้นในบ้านเราการเรียนและการทำงานโดยการใช้ภาษาที่สองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายเดือนเลยทีเดียว

หลักสูตรการเรียนเพื่อการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษคือหลักสูตร EP (English Program )  และ MEP ( mini English program) จึงเป็นชื่อหลักสูตรที่เราคุ้นหูกันมากที่สุดในยุคนี้ ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักกระทรวงศึกษาธิการที่เป็น หลักสูตรภาษาอังกฤษได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษของผู้เรียนอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งของตัวผู้เรียนและอื่นๆอีกหลายด้านดังนั้นสำหรับผู้ปกครองที่กำลังเลือกและตัดสินใจในการที่จะส่ง บุตรหลาน เข้าเรียนในโปรแกรมต่างๆ จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับสองหลักสูตรนี้ดังนั้นวันนี้เรามาดูกันว่าความแตกต่างระหว่างหลักสูตร EP และ MEP คืออะไร

ความแตกต่างของ EP และ  MEP  Program

หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ EP หรือ English Program

เป็นหลักสูตรซึ่งจะมีการจัดระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยจะมีการจัดให้เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหนังสือเรียนและครูผู้สอนจะต้องเป็นครูที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดโดยมีครูชาวต่างชาติเป็นหลักซึ่งเป็นครูเจ้าของภาษารวมถึงผู้ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเป็นผู้สอน รายวิชาเรียนทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษยกเว้นภาษาไทยและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทยต่างๆจะถูกจัดการเรียนการสอนให้เป็นภาษาไทย ซึ่งในหลักสูตรนี้จะมีการจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งแน่นอนว่าหลักสูตร นี้จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักเรียน สู่ความเป็นสากลมากินคืนผ่านการเรียนการสอนและการได้สื่อสารกับครูชาวต่างชาติรวมถึงการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนโดยการใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด

หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ  MEP  หรือ Mini English Program

หลักสูตรนี้จะมีการเรียนการสอนเหมือน EP แต่จะมีความแตกต่างอยู่ที่มีรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่ถึง 50% ของการเรียนทั้งหมดซึ่งนอกจากวิชาภาษาไทยวิชาวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่างๆแล้วยังคงมีรายวิชาอื่นๆอีกประเภทวิชาสังคมศึกษาที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษนั้นเอง

เรียกง่ายๆว่าหลักสูตรที่เป็น EP คือหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบเกือบ 90% แต่หลักสูตร Mini English Program หรือ MEP เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษที่มีความเข้มข้นน้อยลงมานั้นเอง