การจัดการเรียนการสอนแบบ active Learning วิชาภาษาอังกฤษ

การจัดการเรียนการสอนแบบ active Learning วิชาภาษาอังกฤษ

ว่ากันด้วยเรื่องของการเรียนรู้ในปัจจุบัน มีวิธีการศึกษาและเรียนรู้มากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาภายในโรงเรียนหรือสถาบันให้ความรู้ก็ดี ศึกษาด้วยตนเองก็ได้ แต่ทั้งนี้มีกระบวนการหนึ่งที่ได้รับการรับรองพร้อมกับมีการใช้งานจริงที่ได้รับความนิยมและถูกนำมาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลอย่าง “Active Learning” โดยผนวกเข้ากับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันครับ

การสอนการเรียนรู้แบบ “Active Learning” คืออะไร?

Active Learning คือกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน, เขียน, โต้ตอบ, และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, และการประเมินค่า จึงกล่าวได้ว่า Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปนั้นเอง

ลักษณะของ Active learning


●เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนสูง
●เป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี
●เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมองได้เป็นอย่างดี พัฒนาทางด้านความคิด การแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
●ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการเรียนรู้และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างกระบวนการให้ผู้เรียนสามารถ ฟัง พูด คิดและอ่านได้เป็นอย่างดี
●เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้น ทักษะการคิดขั้นสูง

ข้อดีในการใช้ Active Learning กับวิชาภาษาอังกฤษ

อย่างที่เราเข้าใจกันว่า การสอนการเรียนรู้แบบ “Active Learning” คือ การที่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนต่างมีการโต้ตอบสอนสั่งกัน ซึ่งการทำแบบนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสอนในวิชาเรียนต่างๆ ซึ่งเราจะยกตัวอย่างในด้านของวิชา ภาษาอังกฤษ ซึ่งสามรถบ่งบอกข้อดีได้ดังต่อไปนี้

● การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีนี้เป็นแรงขับที่ทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชา
● การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีนี้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสร้างการทำงานเป็นทีมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายการเรียนรู้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองทำให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
● การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีนี้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการค้นพบแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
● การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีนี้ส่งเสริมการเรียนให้สนุกสนานมีแบบเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันในรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคนทำให้การเรียนสนุกและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ตื่นเต้นเสริมพลังทางบวกและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างมีชีวิตชีวา
● การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีนี้สามารถนำเนื้อหาที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง
● การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีนี้เพิ่มช่องทางสื่อสารกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน
● การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีนี้ช่วยสร้างความคงทนในการจดจำข้อมูลและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
● เป็นการเตรียมเส้นทางให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ายอมรับและได้รับสิ่งตอบแทน
● การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีนี้ให้ผู้สอนมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาคิดค้นสิ่งใหม่ๆเพื่อเตรียมจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
● การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีนี้ทำให้มีส่วนร่วมสำหรับผู้สอนและผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน

อย่างที่ได้ทราบกันนะข้างต้นนะครับว่า การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการแบบ “Active Learning” จะช่วยให้ทุกๆ ท่านเรียนรู้ ฝึก ฟัง พูด อ่านและเขียน โต้ตอบกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมกับได้ลองใช้จริงอีกด้วย ซึ่งเราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ท่านผู้เข้าใจถึงการสอนข้างต้นครับ